Юлія Хурса

 

Метод проектів

Приклад застосування методу проектів при розробці проекту "Виготовлення твердого мила із натуральних складових".Хурса Юлія Петрівна

Учитель вищої категорії

Полтавська гімназія № 13

Полтавської міської ради Полтавської області

Методична тема: «Впровадження методів проектної технології організації навчання хімії з метою всебічного розвитку і реалізації творчих здібностей учнів» 

Аналіз результативності проведеної роботи, як  наукового керівника і автора-укладача теоретичної частини учнівських проектів, що приймали участь в регіональних науково-методичних семінарах учнівської молоді

Зміст і методика викладання навчальних предметів, зокрема хімії, мають певні складові, відповідно до формування компетентності учнів. Так до способів формування соціальної компетентності учнів на уроках хімії відносяться: розвиток здібностей і обдарованості учнів за рахунок особистісно орієнтованого підходу у навчанні, стимулювання пізнавальної активності, забезпечення співробітництва, роботи в команді, забезпечення мотивації діяльності, усвідомлення власного внеску у спільну працю, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, вибір раціональних способів розв’язання проблем, формування адекватних критеріїв оцінки й самооцінки, вміння використовувати власний досвід і адаптуватися до змін.

Надійним засобом створення умов для формування компетентної особистості учнів є апробація нових педагогічних ідей, методик передового педагогічного досвіду на практиці, впровадження сучасних інтерактивних методів і особистісно орієнтованих технологій.

Вважаю, що процес навчання і виховання потрібно намагатись спрямовувати на розвиток ключових компетентностей шляхом використання насамперед сучасних інтерактивних методів та технологій.

Саме така форма організації навчально-виховного процесу створює

комфортні умови, за яких кожен учень відчуває свою успішність,

інтелектуальну спроможність. Інтерактивні методи сприяють опануванню

учнями усіх рівнів пізнання, розвивають критичне мислення, уміння

розмірковувати, аналізувати, робити свідомі висновки, розв'язувати проблемні ситуації.

Особисто вважаю, що найбільш адекватною із особистісно орієнтованих технологій, придатних для формування соціальної компетентності є проектна діяльність учнів. Метод проектів орієнтований на самостійну роботу учнів, індивідуальну чи групову, яка виконується упродовж певного часу. Цей метод найдоцільніше застосовувати за наявності вивчення матеріалу, що містить певну проблему (наукову, практичну, творчу, життєву), для розв’язання  якої необхідний дослідницький пошук.

Метод проектів в своїй основі містить ідею розвитку пізнавальних навичок учнів, творчої ініціативи, вміння самостійно мислити, знаходити й розв’язувати проблеми, вміння прогнозувати й оцінювати результати власної діяльності, орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.

Кінцевим продуктом проекту може бути медіа-презентація, відеофільм, web-сайт, альбом, стаття чи нарис у газеті, ділова гра чи театралізована вистава, конкретний матеріальний продукт тощо. Проектна діяльність передбачає підготовку доповідей, рефератів, проведення досліджень, вивчення технологічних виробництв та інших видів творчої роботи. Проекти практичного спрямування мають найбільш впливове значення на розвиток активного пізнавального сприйняття учнів. У процесі виконання проекту використовується різноманітна наукова, навчально-методична, довідкова література. При виконанні проекту учні залучені до діяльного, творчого пізнавального процесу, в якому відбувається не тільки здобування нових знань, але й закріплення уже засвоєних умінь та навичок. Крім того формуються надпредметні компетенції: дослідницькі, комунікативні, навички командної співпраці, самоаналізу. При цьому обов’язок учителя полягає в координуванні і консультуванні учасників проекту, спостереженні за напрямком розвитку та втіленням у життя проекту і, у разі потреби, всебічного аналізу результатів проекту. Навчальні проекти практичного напрямку – засіб максимального наближення особистості до реального життя та залучення її до розв’язання конкретних завдань у просторі співпраці та міжособистісного спілкування. Виконуючи проекти учні використовують матеріали періодичних видань, наукову літературу, відомості з різних наукових сайтів Інтернету. Працюючи над проектом у групі чи індивідуально, учень опиняється в середовищі, яке сприяє розвитку вмінь і навичок окреслення проблеми та визначення мети, збирання інформації, обговорення форми роботи та вироблення оптимальних способів її виконання та презентації.

Далі для зразку наводжу витяги з паспортів учнівських проектів практичного спрямування, де я виступала в ролі наукового керівника, та автора-укладача їх теоретичної частини. Ці проекти брали участь в регіональних науково-методичних семінарах учнівської молоді.

 Проект: «Виготовлення твердого мила із натуральних складових»

І. Методологічні основи проекту

Мета проекту (загальна):

1. Пізнавальна:

- створити умови для поглиблення і розширення знань учнів з курсу органічної хімії 9-го класу;

- закріпити знання про взаємозв’язок між різними класами органічних речовин та їх практичне застосування в побуті і використання.

2. Розвиваюча:

- розвивати інтерес до навчання та пізнавальної діяльності, уміння чітко формулювати та висловлювати власні думки, логічно мислити, застосовувати методи аналізу та синтезу при вивченні зібраної інформації;

- застосовувати набуті знання на практиці, розвивати практичні навички виконання робіт з органічної хімії, приготування сумішей, роботи з розчинами та вимірювальними приладами.

- використовувати інформаційні технології для оформлення результатів дослідження.

3. Виховна:

- виховувати в учнів самостійність, відповідальність за власне життя і здоров’я.

Мета проекту (практична):

1. Створити матеріальний продукт – готове до використання, виготовлене власноручно, за оригінальними рецептами, з натуральних складових мило.

2. На основі зібраної і опрацьованої інформації, а також власного практичного досвіду створити електронний інформаційний довідник-посібник для школярів на тему «Мило».

3. Представити свою роботу на фестивалі проектних робіт з хімії у вигляді відео презентації та презентації готового матеріального виробу – твердого мила, зробленого власноручно.

Основні питання проекту (проблема)

Створити власні рецепти приготування твердого мила і відтворити їх на практиці, одержати свій особливий, власноручно виготовлений продукт на основі проведених пошукової та дослідницької робіт з врахуванням всіх вимог з техніки безпеки і технології виготовлення мила.

Предмет дослідження

Технології виготовлення твердого мила з натуральних інгредієнтів (складових) в домашніх умовах. Основні компоненти, методи їх використання, співвідношення, складання рецептурної бази, практичне виконання процесу миловаріння.

Завдання проекту (цільові)

Провівши всебічний аналіз та синтез зібраної інформації, відпрацювати з учасниками проекту всі етапи практичного процесу миловаріння. Створити власні рецепти домашнього твердого мила, винайти прийнятний до використання дизайн готових виробів та їх вжиткові характеристики.

Відтворити за складеними рецептами на практиці всі стадії процесу миловаріння і отримати, як результат, готовий матеріальний продукт.

Оформити результати у вигляді інформаційного довідника-посібника «Мило» та у вигляді відеопрезентації.

Анотація проекту

Учні 9-их класів підготували проект на тему: «Виготовлення твердого мила з натуральних складових».

Основною метою учнівського проекту стало створення матеріального продукту – готового до використання, виготовленого власними руками, за оригінальною рецептурою твердого мила з натуральних складових (інгредієнтів), а також створення на основі напрацьованого досвіду електронного інформаційного довідника – посібника для школярів «Мило».

Першим етапом роботи було знайомство з темою та формування робочої групи з пошуку інформативних джерел.

Робота проводилась поетапно, починаючи протягом 2 тижнів у лютому бажаючі прийняти участь в пошуковому етапі проекту приносили зібрану ними інформацію в роздрукованому або електронному варіантах і тим самим давали можливість створити папку-портфоліо пошукової групи. На цьому етапі були зібрані матеріали з періодичних видань наукових робіт, засобів масової інформації (газет, журналів, телепрограм), WEB-сайтів та WEBсторінок користувачів-виробників «домашнього» мила. Крім цього, проводились зустрічі з представниками родин учасників пошукової групи, які займаються домашнім миловарінням або реалізацією вже виготовленого мила ручної роботи.

На наступному аналітичному етапі протягом тижня було визначено основну робочу групу учасників проекту, був проведений відбір учнів, які бажають на практиці реалізувати набуті знання, провести роботу з узагальнення та аналізу зібраної інформації, створення своїх власних рецептів виготовлення мила і здійснення процесу миловаріння.

Далі протягом 3 тижнів відбувалося практичне втілення в життя основних задумів та задач проекту:

 1. Були проведені нарадчі збори групи, на яких керівник проекту разом з учасниками визначились з напрямками реалізації даного проекту, рецептурним складом продукту, заходами з техніки безпеки, необхідним обладнанням, відео- та медіаоснащенням, посудом, формами для заливки мила тощо.

2. Відбувся перший практичний експеримент у шкільній лабораторії з приготування твердого домашнього мила з натуральних складових за власними рецептами. Було запропоновано і реалізовано до виконання три рецепти твердого мила з ефектом скрабу та зволожуючим шкіру, пом’якшувальним ефектом.

3. Після створення першої партії мила були враховані всі питання, що виникли на практичному етапі виконання робіт, складання спільного звіту робочої групи, створення текстової, фото- та відеоінформації у вигляді послідовної розповіді для тексту електронного інформаційного довідника. Проведений розподіл учасників групи за темами довідника, за якість яких вони відповідають. Підсумований загальний результат проведеної роботи.

4.  Проведений  другий  практичний  етап  виготовлення   твердого

мила з лікувальним, пом’якшувальним, зволожуючим, регенеруючим, протизапальним, омолоджуючим ефектами.

5. Після виконання практичної частини проекту відбувались остаточні засідання робочої групи з метою розв’язання всіх питань стосовно оформлення результатів проекту, підготовки чистового варіанту звіту, складання і групування плану для інформаційного довідника, друкування текстів, редагування фото та відео матеріалів, створення відеопрезентації, оформлення зразків готового продукту, дизайну упаковки, її збереження, транспортування зразків до місця презентації тощо.

Проект: «Технології виготовлення подарункових свічок»      

Загальною метою проекту є:

1)                Пізнавальна:

-                     створення умов для повторення, поглиблення та розширення знань учнів за курсом органічної хімії;

-                     закріплення знань про взаємозв’язок між різними класами неорганічних та органічних сполук, їх практичне застосування в побуті.

1)                Розвиваюча:

-                     розвиток інтересу до навчання та пізнавальної діяльності, вміння чітко формулювати та висловлювати власні думки, логічно мислити, застосовувати методи аналізу та синтезу при вивченні зібраної інформації;

-                     застосовувати набуті знання на практиці, розвивати практичні навички виконання робіт з органічної хімії, приготування розплавів, розчинів, роботи з вимірювальними приладами, вагами, електроприладами;

2)                Виховна:

-                     Виховання самостійності, відповідальності за власне життя й здоров’я.

Практичною метою є:

-                     створення матеріального продукту – виготовлених власноручно, за особливими технологіями подарункових свічок із різних матеріалів;

-                     на основі зібраної й опрацьованої інформації, а також власного практичного досвіду створення відеопрезентації та презентації готового матеріального виробу – свічок домашнього виробництва.

Основним питанням проекту буде створення різноманітних варіантів подарункових свічок на основі проведених пошукових та дослідницьких робіт із урахуванням усіх вимог із правил безпеки життєдіяльності й технології виробництва свічок.

Предметом дослідження є технології виготовлення свічок різних видів із різноманітних складових (натуральних, природних або штучно створених, синтетичних). Сировина, методи її обробки, співвідношення компонентів, практичне виконання процесу лиття свічних форм.

До цільових завдань проекту відносяться завдання, у яких відбувається відпрацювання з учасниками проекту всіх етапів практичного процесу виготовлення свічок. Розробка технічних засобів, формоутворення, винаходження прийнятного до використання, гарного дизайну готових виробів, їх ужиткові характеристики. Відтворення всіх стадій виробничого процесу й отримання результату – готового виробу, здатного принести естетичне задоволення й тим, хто його створив, і тим, для кого цей виріб буде приємним подарунком. Оформлення результатів проекту у вигляді відеопрезентації та інформаційного посібника.

Анотація проекту

Проект «Технології виготовлення подарункових свічок» був створений на базі вивченого в курсі хімії 9-го класу 3-го розділу «Найважливіші органічні сполуки», підрозділу «Вуглеводні», теми «Гомологи метану. Молекулярні, структурні формули, назви. Фізичні властивості», підрозділу «Оксигеновмісні органічні сполуки», тем: «Карбонові кислоти» й «Жири». Розглядаючи гомологічний ряд насичених вуглеводнів-алканів, їх фізичні властивості, учні звернули увагу на те, що алкани, які містять від 20 й більше атомів Карбону у своєму складі – це тверді речовини білого кольору, що легко плавляться, оліїсті на дотик. Суміш вуглеводнів такого складу отримала назву парафіни. Слово «парафін», складене з двох латинських слів, означає «малоактивний». Тобто ці речовини, нерозчинні у воді й хімічно майже інертні, широко використовуються для виробництва парафінованого паперу, картону, свічок. Саме виготовлення свічок і зацікавило школярів. Вони пригадали, що для їх виробництва використовують, крім парафіну, стеарин та бджолиний віск. Виконуючи свій попередній проект: «Виготовлення твердого мила з натуральних складових», школярі з’ясували: при лужному гідролізі жирів, з використанням NaOH, утворюється тверде мило, тобто натрієві солі стеаринової (октадеканової) та пальмітинової (гексадеканової) кислот, і що в результаті подальших перетворень із мила можна отримати стеарин, і навпаки, зі стеарину добути мило. Процес виробництва твердого мила та процес виробництва свічок містять спільні риси, і це стимулює дітей до творчого пізнання.

Виявивши інтерес до механізму цих процесів, учасники проекту запропонували створити групу, яка б дослідила й вивчила способи виготовлення свічок у домашніх умовах. Учні вирішили відтворити основні етапи виготовлення подарункових свічок: від створення (плетіння) та просочування особливими речовинами ґноту, до розливу у форми різноманітних формоутворюючих речовин. Окрім того, школярі винайшли власні технологічні засоби виробництва свічок і зуміли застосувати їх на практиці.

Цей проект поєднав теоретичні знання з практичними навичками учнів, їх умінням виконувати ряд послідовних дій, лабораторних операцій. Проект дав можливість, на основі методів аналізу та синтезу, дослідити зібраний із різних джерел матеріал, систематизувати та опрацювати для друку різноманітну інформацію, наслідки дослідницьких, експериментальних робіт. Завдяки проекту, його учасники змогли створити чудовий матеріальний продукт – подарункові свічки: для себе, рідних, друзів, знайомих, і не тільки доцільно, але й естетично вишукано оформити свої вироби, підібрати підсвічники, таці для демонстрації виробів на презентації проектів. Теоретичні та практичні доробки учнів яскраво відображені у створеній ними відеопрезентації та інформаційному посібнику.

 
Обновлен 16 июл 2018. Создан 04 ноя 2014