Юлія Хурса

 

Хімічні елементи 1-3 періодів (збірка поетичних творів)

Учнівський проектПаспорт проекту

Хімічні елементи 1-3 періодів (збірка поетичних творів)

1.

Автори, клас

учні 10-А класу Полтавської гімназії № 13 Полтавської міської ради Полтавської області:

Вишневська Анастасія, Лифиренко Богдан, Соляник Майя, Трофименко Еліна.

Авторський текст поетичної збірки: Хурса Ю. П.

2.

Керівник

Хурса Ю. П. учитель хімії

3.

Тип проекту

 • За діяльністю: інформаційно-прикладний;
 • за предметно-змістовним наповненням: міжпредметний;
 • за характером контактів: внутрішньокласний;
 • за тривалістю: середньої тривалості;
 • за характером координації: з відкритою координацією

4.

Проблема (ідея, задум)

Головна ідея проекту – створити зручний у використанні комплекс демонстраційних медіа-матеріалів до уроків та позакласних заходів із хімії, медіа-матеріалів, які базуються на виразній мові поетичних творів, сприяють естетичному вихованню учнів, дозволяють активізувати процес вивчення хімії та активізують інтерес до пропонованого предмета.

5.

У чому полягає особистісне значення проекту для учнів

Особистісне значення проекту для учнів 10-го класу філологічного профілю, в якому хімія викладається на рівні стандарту, полягає в зацікавленості школярів у формуванні мотивації до вивчення предмету шляхом залучення нетрадиційних форм викладання хімії – використання поетичних творів, цікавої історичної й побутово-практичної інформації.

6.

Мета проекту

Дидактична:

 • розкрити творчий потенціал учнів – учасників проекту;
 • сформувати навички суб’єктивного навчально-пошукового досвіду при відбиранні та систематизації демонстраційного матеріалу до медіа-презентацій.

Методична:

 • навчитися самостійно здобувати, опрацьовувати та узагальнювати отриману інформацію;
 • сформувати навички системного підходу у розв’язанні проблем та в отриманні конкретного результату проектної діяльності.

Виховна: виховувати самостійність, цілеспрямованість, відповідальність за доручену справу. 

Розвивальна: розвивати уміння використовувати ІТ для оформлення результатів творчої діяльності. 

Навчальна:

 • ознайомитись з будовою хімічних елементів 1-3 періодів та властивостями створених ними сполук;
 • поглибити хімічні знання на основі залучення інформаційних матеріалів лінгвістичного, історичного, біологічного, географічного спрямування.

7.

Завдання

1. Створити робочу групу учасників проекту, ініціювати активну пізнавальну діяльність учнів у процесах пошуку та систематизації додаткової інформації.

2. Розробити поетапний план виконання проектних завдань, сформувати стратегічні цілі та способи реалізації проекту.

3. Провести всебічний аналіз та диференційований відбір ілюстративних матеріалів: малюнків, фотографій, анімаційних відео тощо.

4. З метою популяризації хімічних знань серед учнів, використати окремі розділи авторської збірки поетичних творів Хурси Ю. П.: «Сорок чотири елементи» для текстового супроводу демонстраційних медіа-матеріалів.

5. Розробити єдиний спільний дизайн естетичного оформлення комплексу медіа-матеріалів (мультимедійних презентацій).

6. Створити авторський колективний продукт – комплекс демонстраційних медіа-матеріалів до уроків та позакласних заходів із хімії.

7. Представити результати роботи у вигляді мультимедійної презентації та усної доповіді учасників проекту.

8.

Етапи виконання завдань (основні кроки в реалізації проекту)

Підготовчий:

 • визначення теми, ідеї, мети проекту;
 • затвердження плану роботи та способів реалізації проекту, визначення очікуваних результатів проектної діяльності;
 • ознайомлення учасників з умовами захисту й критеріями оцінювання проекту.

Пошуковий: пошук аналіз та відбір необхідних текстових та ілюстративних матеріалів.

Аналітичний:

 • систематизація матеріалів у відповідності до задуму й типу проекту;
 • консультації із вибору варіантів оформлення медіа-матеріалів проекту.

Практичний: створення комплексу демонстраційних медіа-матеріалів (мультимедійних презентацій), зручних у використанні на уроках та позакласних заходах із хімії.

Підсумковий: оформлення звіту про виконання завдань проекту у вигляді мультимедійної презентації та віршованого тексту усної доповіді учасників проекту.

9.

Опис продукту, його значення

Даний продукт – це комплекс демонстраційних медіа-матеріалів до уроків та позакласних заходів із хімії, представлений сукупністю окремих мультимедійних презентацій, оформлених в єдиному дизайні, створених на основі авторських поетичних творів, присвячених хімічним елементам, які розміщені в 1-3 періодах періодичної системи Д. І. Менделєєва. Використання запропонованих демонстраційних медіа-матеріалів на уроках та позакласних заходах із хімії дає можливість розв’язати ряд завдань:

 • викликати зацікавленість до навчання;
 • створити умови для пошукової діяльності, стимулювати розвиток розумових здібностей;
 • допомогти учням засвоїти всю сукупність відомостей про хімічні елементи для формування цілісної картини світу;
 • ліквідувати роз’єднаність шкільних предметів;
 • створити сприятливу психологічну атмосферу на уроках;
 • зняти  емоційну напругу, встановити тісніший контакт між представниками учнівського колективу.

 

Галузі знань та навчальні предмети, зміст яких включено у проект

Навчальний предмет чи галузь

розділ чи тема

Хімія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

 

 

 

Історія

 

 

 

 

Українська мова

 

 

 

 

Художня

культура

7 клас. Тема 1. Початкові хімічні поняття. Урок: Хімічні елементи, їх назви і символи.

Тема 2. Прості речовини. Метали й неметали. Урок: Оксиген. Кисень, склад його молекули. Фізичні властивості кисню.  

8 клас. Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома. Урок: Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени.

9 клас. Тема 3. Найважливіші органічні сполуки. Урок: Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах.

10 клас. Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Уроки:

Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Поширеність неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі.

10 клас. Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки. Уроки:

Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали - прості речовини.

Лужні, лужноземельні елементи та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію. Метали і сплави в сучасній техніці.

7 клас. Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин. Уроки:

Основні процеси життєдіяльності рослини. Середовища існування рослин.

9 клас. Тема 2. Опора і рух. Уроки: Кісткова та хрящова тканини. Розвиток кісток.

Тема 5. Дихання. Уроки: Значення дихання. Будова і функції органів дихання.

Тема 6. Харчування і травлення. Уроки: Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин.

9 клас. Тема 4. Мінерально-сировинні ресурси. Уроки:

Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їх зв’язок із геологічною будовою. Закономірності поширення корисних копалин. Рудні корисні копалини. Родовища залізної, марганцевої та руд кольорових металів. Нерудні корисні копалини. Родовища нерудної сировини та дорогоцінного каміння.

10 клас. Розділ 3. Комп’ютерні презентації та публікації. 

3.1. Створення й показ слайдових презентацій.

3.2. Опрацювання мультимедійних даних. 

3.3. Основи створення комп’ютерних публікацій.

9 клас. Розділ 3. Утвердження індустріального суспільства.

Науково-технічна революція наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та її вплив на суспільство.

10 клас. Тема 3. Стилістичні засоби лексикології і фразеології. Уроки:

 Слово і його лексичне значення.  Специфічно побутова лексика, професійно виробнича лексика, наукова і ділова лексика.

9 клас. Розділ 1. Мистецтво в просторі культури. Тема 2. Візуальні мистецтва.

11.

Набуті нові (або удосконалені) уміння та навички учнів

У комунікативній сфері:

 • удосконалені уміння самостійно визначати джерела та виокремлювати потрібні форми та структуру подання інформації;
 • підбирати необхідні текстові й ілюстративні матеріали та аналізувати їхній зміст;
 • набуті нові уміння злагоджено працювати у групі, коригувати свою роботу відповідно до отриманого результату;
 •  координувати роботу з іншими учасниками проекту.

У сфері прикладних умінь та навичок:

удосконалені навички володіння сучасною комп’ютерною технікою та програмами для створення мультимедійних презентацій (PowerPoint 2010, 2013), анімаційних відео тощо.

У сфері критичного, логічного мислення:

 • удосконалені уміння аналізувати й порівнювати інформацію, отриману із різних джерел;
 • уміння виокремлювати найважливіше, відстоювати при обговоренні власну думку, вести діалог, формулювати правильні висновки.

12.

Форма проведення презентації

Мультимедійна презентація PowerPoint, усна доповідь

13.

Термін виконання проекту

початок

05.02.2015р.

кінець

23.04.2015р.Создан 16 июл 2018