Юлія Хурса

 

Дослідження ступеня забруднення повітря сульфур(IV) оксидом методом ліхеноіндикації

Учнівський проектПаспорт проекту

Дослідження ступеня забруднення повітря сульфур(IV) оксидом методом ліхеноіндикації

1.

Автори, клас

учениця 9-А класу Полтавської гімназії № 13 Полтавської міської ради Полтавської області:

Сухомлин Альона Юріївна

2.

Керівник

Хурса Юлія Петрівна, учитель хімії

3.

Тип проекту

 • За діяльністю: дослідницько-прикладний;
 • за предметно-змістовним наповненням: міжпредметний;
 • за характером контактів: внутрішньокласний;
 • за тривалістю: середньої тривалості;
 • за характером координації: з відкритою координацією.

4.

Проблема (ідея, задум)

Головна ідея проекту – методом ліхеноіндикаційних індексів визначити рівень забруднення повітря сульфур(IV) оксидом, дослідивши видовий склад лишайників на стовбурах дерев по вулицях Кучеренка та Гожулівській Київського району міста Полтави.

5.

У чому полягає особистісне значення проекту для учнів

Особистісне значення проекту для учнів 9-го класу філологічного профілю полягає у формуванні мотивації до вивчення предмету шляхом залучення  учнів до проведення експериментальної та науково-дослідницької роботи.

6.

Мета проекту

Навчальна:

 • дослідити видовий склад лишайників Київського району міста Полтави;
 • визначити ступінь забруднення повітря сульфур(IV) оксидом за методом ліхеноіндикаційних індексів;
 • виявити ефективність ліхеноіндикації.

Дидактична:

 • розкрити творчий потенціал учасника проекту;
 • сформувати навички суб’єктивного навчально-пошукового досвіду при аналізі та систематизації наукового матеріалу.

Методична:

 • навчитися самостійно здобувати, опрацьовувати та узагальнювати отриману інформацію;
 • сформувати навички системного підходу у розв’язанні проблем та в отриманні конкретного результату проектної діяльності.

Виховна: виховувати самостійність, цілеспрямованість, відповідальність за доручену справу. 

Розвивальна: розвивати уміння використовувати ІТ для оформлення результатів творчої діяльності.  

7.

Завдання

1. Проаналізувати поширення екологічних груп лишайників на досліджуваній території, порівняти кількість видів лишайників на ділянках.

2. Узагальнити данні про чутливість лишайників до дії  різних факторів середовища, вплив полютантів на фізіологію й морфологію лишайників.

3. Методом ліхеноіндикаційних індексів визначити ступінь забруднення повітря сульфур(IV) оксидом на досліджуваних ділянках.

4. Створити таблиці оцінки якості атмосферного повітря по проективному покриттю лишайниками стовбура дерев та мапу видового складу лишайників на ділянках із різним ступенем забруднення.

8.

Етапи виконання завдань (основні кроки в реалізації проекту)

Пошуковий:

 • визначення теми, ідеї (задуму), мети проекту;
 • пошук аналіз та збір необхідних наукових матеріалів;
 • затвердження плану роботи та способів реалізації проекту, визначення очікуваних результатів проектної діяльності.

Аналітичний:

 • систематизація матеріалів у відповідності до задуму й типу проекту;
 • консультації із вибору варіантів оформлення медіа-матеріалів проекту.

Практичний:

 • проведення експериментального збору даних вимірюванням та аналізом параметрів лишайників на деревах досліджуваної території, розділеної на ділянки 20х20м;
 • здійснення вимірювання покриття лишайниками 10 добре освітлених та неушкоджених дерев одного виду на відстані 5-10м один від одного, які ростуть вздовж автомобільної дороги по вулиці Гожулівській (гіркокаштана звичайного), 10 дерев (в'яза граболистого) із паркової зони по вулиці Кучеренка та 10 дерев яблуневого саду гімназії №13;
 • визначення площі покриття лишайниками стовбурів дерев за допомогою квадрат-сітки 10х10см із комірочками 1х1см із обох боків стовбура на висоті 0,3-1,5м, де на кожному з дерев підраховується, який відсоток загальної площі палетки (квадрат-сітки) займають лишайники (для визначення проективного покриття використовується бальна шкала Браун-Бланке);
 • обчислення індексу полеотолерантності видів (ІП) та порівняння з індексом полеотолерантності середньорічних значень SO2 (за Трассом);
 • створення мапи проективного покриття ділянок лишайниками в Київському районі міста Полтави.

Презентаційний:

 • оформлення звіту про виконання завдань проекту у вигляді мультимедійної презентації та усної доповіді учасника проекту;
 • публічна презентація результатів дослідження 

9.

Опис продукту (практичний чи теоретичний результат), його значення

Практичний результат:

 • експериментально досліджено поширення екологічних груп лишайників на обраних ділянках та визначена їхня токсикотолерантність, насамперед, чутливість до сульфур(IV) оксиду;
 • створено таблиці порівняльного аналізу лишайників на ділянках із різним ступенем забруднення;
 • складено мапу проективного покриття ділянок лишайниками в Київському районі міста Полтави.

Теоретичний результат:

 • за допомогою ліхеноіндикаційних індексів, визначено рівень забруднення повітря сульфур(IV) оксидом на досліджуваних ділянках; 
 • здійснено порівняльний аналіз видового складу лишайників на ділянках із різним ступенем забруднення.

 

Галузі знань та навчальні предмети, зміст яких включено у проект

Навчальний предмет чи галузь

розділ чи тема

Хімія

 

 

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів.

Екологія

 

Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень.

Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень.

Інформатика

 

 

Пошук інформації через глобальну мережу Інтернет, створення комп’ютерних презентацій.

Математика

Збирання й обробка кількісних показників. Уміння розв’язувати приклади на обчислення ймовірностей.

11.

Набуті нові (або удосконалені) уміння та навички учнів

У комунікативній сфері:

 • удосконалені уміння самостійно визначати джерела та виокремлювати потрібні форми й структуру подання інформації, підбирати необхідні текстові, ілюстративні матеріали, аналізувати їхній зміст;
 • набуті нові уміння в коригуванні власної роботи відповідно до отриманого результату.

У сфері прикладних умінь та навичок:

 • удосконалені навички планування та проведення лабораторного експерименту;
 •  навички володіння сучасною комп’ютерною технікою та програмами для створення мультимедійної презентації (PowerPoint 2010).

У сфері критичного, логічного мислення:

 • удосконалені уміння аналізувати й порівнювати інформацію із різних джерел;
 • уміння виокремлювати найважливіше, аргументовано відстоювати при обговоренні власну думку, вести діалог, формулювати правильні висновки.

12.

Форма проведення презентації

Мультимедійна презентація PowerPoint, усна доповідь.

13.

Термін виконання проекту

початок

25.09.2017р.

кінець

24.11.2017р.Создан 16 июл 2018